SVN Tips: get diff with files only

Wyciągnięcie tylko nazw plików z SVN’a z ostatniej rewizji jest stosnkowo proste, jednak wymaga wyciągnięcia
numeru revizji “HEAD” i decrementację numerka:

#!/bin/bash

REV=`svn info -rHEAD --xml |grep revision |sed 's/revision="//g' |sed 's/">//g' |head -n1`
let "REV-=1"
svn diff -r $REV:HEAD --summarize

W outpucie jest lista plików.